Gemeenteraad stemt in met Gebiedsvisie Vondelkwartier

Gisterenavond boog de gemeenteraad zich over zowel het Onwikkelperspectief de Mors als over de Gebiedsvisie Vondelkwartier. Wat het ontwikkelperspectief betreft was het wel vermakelijk om te zien hoeveel moeite raadsleden hadden om de strekking van het document te vatten. Veel actuele punten zoals het tijdelijk gebruik van het Crescendoterrein kwamen hier ter sprake. Terwijl het hier toch echt om een lange-termijn visie ging. Maar het is natuurlijk ook lastig om een periode te bevatten met een lengte die voor veel raadsleden de helft tot wellicht praktisch hun gehele levensperiode tot nu toe omvat.

Voor de gebiedsvisie waren, zoals bij de raadscommissievergadering al afgesproken, vier moties en een amendement ingediend. Vanzelfsprekend kwam de hoogbouw en de afwijking van de vigerende visie van de gemeente daarop aan de orde. Maar ook het gebrek aan aandacht voor de voorzieningen, zoals gezondheidscentrum en horeca, werd genoemd. Aandacht voor de verkeersdruk was er ook, maar de wethouder achtte het niet nodig hier meer aan te doen dan het reeds gedane onderzoek en de onderzoeken die bij ieder nieuw bouwplan zouden worden uitgevoerd.

Positief punt was dat de motie die vroeg om verbinding van de groenvoorzieningen werd aangenomen, maar gezien het voorziene ruimtebeslag door woningbouw is het maar de vraag hoeveel daarvan kan worden gerealiseerd. Belangrijk is ook dat speciale aandacht zal worden gegeven aan starters op de woningmarkt.

Uiteindelijk moet de conclusie zijn dat hiermee vrij spel is gegeven voor de ontwikkeling van het Vondelkwartier, in het bijzonder de Motorhuislokatie, hoewel afzonderlijke voorstellen tot invulling nog ter goedkeuring zullen moeten worden aangeboden.

U kunt de hele raadsvergadering, maar ook het deel over de Mors alleen, naluisteren via de gemeentelijke website.

Ger Koper