Hoogbouwvisie en de Mors

Afgelopen donderdag discussieerde de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling uitgebreid over het Ontwikkelperspectief en de gebiedsvisie Vondelkwartier. Een belangrijke punt dat vele malen in de discussies naar boven kwam betrof het standpunt van de gemeenteraad met betrekking tot hoogbouw. Rond 2007 is een visie daarop aangenomen en de commissie moest vaststellen dat daar stelselmatig van werd afgeweken. Die hoogbouwvisie laat duidelijk zien, zie bovenstaand plaatje, dat voor de hele Lage Mors en een deel van de Hoge Mors een maximale bouwhoogte van 50 meter wordt voorzien. De vraag werd dan ook gesteld of het niet verstandiger is om eerst opnieuw die visie ter discussie te stellen alvorens Ontwikkelperspectief en Gebiedsvisie aan te nemen.

Er leek ook wat onduidelijkheid te bestaan over de status van de verschillende beleidsdocumenten die de afgelopen tijd in redelijk hoog tempo worden geproduceerd. De wethouder stelde de commissie gerust met de mededeling dat er uiteindelijk maar twee wettelijke documenten waren, het omgevingsplan en het bestemmingsplan. Voorbordurend op een omgevingsvisie dat moet leiden tot een omgevingsplan worden voor samenhangende gebieden ontwikkelingsperspectieven opgesteld, zoals voor Leiden Zuid-West, de Mors en binnenkort Noord. Vervolgens kan voor kleine, maar toch weer samenhangende, gebiedjes zoals het Vondelkwartier een gebiedsvisie gemaakt worden. Als dat is vastgesteld is er geen noodzaak meer voor een nota van uitgangspunten, het kan direct leiden tot een bouwplan. Niettemin krijgt de raad door deze beleidsdocumenten meer mogelijkheden om zich te buigen over de vele plannen van het gemeentebestuur. De wethouder zegde vervolgens nog toe ook vorderingen van de diverse bouwplannen met de raadscommissie te willen bespreken.

Ger Koper