Donderdag bespreking nieuwe kruising Vondellaan/Plesmanlaan

Donderdag 27 mei spreekt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over het “Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord Plesmanlaan”. Omdat de commissie nog meer onderwerpen op de agenda heeft staan zal de vergadering, die om 19:00 uur begint pas rond 20:00 uur aan dit onderwerp toe zijn. De vergadering is “live” bij te wonen via deze link.

Leidse Ring Noord

De Leidse Ring Noord moet samen met de Rijnlandroute een ring om de stad vormen waarmee het verkeer van en naar de stad wordt afgewikkeld. Op dit moment is er wel een ring maar die ligt veel dichter op de binnenstad en is eigenlijk nu al niet meer geschikt voor al het verkeer. Men wil de huidige kruisingen met de Vondellaan en de Darwinweg samentrekken zodat er maar een kruising overblijft. Verder wil men het fietsverkeer dat nu door het centrum van het BioScience Park gaat over deze kruising leiden. Vooral ten behoeve van dat laatste doel is een verhoogde constructie nodig die behoorlijk wat consequenties voor de omgeving zal hebben.

Participatie

De afgelopen tijd zijn er meerdere voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Het raadsvoorstel spreekt er van “dat de participatie zorgvuldig is doorlopen, met een brede en diverse deelname aan belanghebbenden, waarbij de ruimtelijke inpassing van het tracédeel Plesmanlaan in samenspraak met en met ideeën vanuit de omgeving is geoptimaliseerd en dat het definitieve ontwerp hiermee op breed draagvlak kan rekenen”.

Insprekers

Met name bewoners van de Lage Mors, verenigd in de aktiegroep SOS Mors, hebben nog steeds bedenkingen tegen het plan en zullen gebruik maken van de mogelijkheid om de raad toe te spreken. Of de conclusie van het gemeentebestuur dat “het definitieve ontwerp op een breed draagvlak kan rekenen” is dus te betwijfelen. Het is nu aan de raadscommissie om dat helder te krijgen.

Ger Koper