Informatieavond Westerpoort

Er waren ongeveer 27 deelnemers uit de omgeving en uit de stad bij de digitale bijeenkomst . De presentatie was in handen van de Gemeente Leiden in samenwerking met stedenbouwkundig adviesbureau De Zwarte Hond.

Ligging

Het gebied de Westerpoort is ingesloten door drie drukke(re) wegen: de A44, de Plesmanlaan en de Haagsche Schouwweg. Aan een kant grenst het aan de begraafplaats Rhijnhof. Het gehele gebied is eigendom van de gemeente Leiden en is grotendeels verpacht aan de gebruikers als Holiday Inn, Zorg en Zekerheid en nog enkele andere partijen. In de punt ligt het iedereen welbekende stuk grond Paardenwei.

Plan

De gemeente Leiden en betrokken partijen willen dit hele gebied omvormen naar een combinatie van wonen, werken, hotels en recreëren. Het aantal te bouwen woningen is nog sterk variabel, tussen de 600 en 1200 woningen. Het plan is beschreven in een “richtinggevend document” Gebiedsontwikkeling Westerpoort, een uitwerking van het Ontwikkelingsperspectief de Mors 2040.

Dialoog met de omgeving

Deze avond was met name bedoeld om belangstellenden bij te praten over het plan. Een open dialoog over de vóór- en nadelen van het bouwen op deze locatie. Anders verwoord: dit is de avond voor het ophalen van dromen én van nachtmerries.

Chat

Meerdere opties, verwachtingen en voorbehouden gerelateerd aan bouwen, verkeer, parkeren, groen, recreatie, water, fiets- en voetgangersontsluitingen en verbindingen met stad en strand zijn door mensen ingebracht via de chat-functie en waar nodig mondeling toegelicht. De gespreksleider benoemde deze punten vaak met “álle punten zijn belangrijke punten”. Je denkt daarbij: voorlopig uitgaan van het positieve, maar je tegelijk afvragen: hoe zal het uiteindelijk werkelijk kunnen worden gelet op de opdracht van de gemeente Leiden.

Verkeersdrukte

Op dit moment werkt de gemeente aan geoptimaliseerde verkeersberekeningen, rekening houdende met alle al geplande en mogelijke toekomstige bouwplannen in het gebied en de directe omgeving. Erg veel van het hiermee samenhangende verkeer zal gaan over de hoofdverkeerswegen van de Leidse Ring Noord, waaronder Plesmanlaan, de Haagsche Schouwweg, de dr. Lelylaan/Churchilllaan. Het betreft de verkeersintensiteit maar ook de niet minder belangrijke aspecten als verkeersgeluid, verontreinigingen, etc. De buurtvereniging Bockhorst maakt zich al zorgen over de consequenties van een geluidswerende buitenzijde van de buurt Westerpoort welke dan tegelijkertijd het verkeersgeluid weerkaatst naar de bestaande woningen in Bockhorst. Iets dergelijks speelt ook bij de geplande hoogbouw langs de spoorlijn op het Werninkterrein.

Vervolg

Ik heb deze avond als vrij positief ervaren. Er werden best veel dromen en nachtmerries benoemd en genoteerd. Hoe gaat het nu verder? De inbreng van deze avond, inclusief op andere wijze aangeleverde opmerkingen, bijvoorbeeld via de site DoemeeLeiden, wordt nu geëvalueerd door het projectteam. Vervolgens maken zij een viertal projectmodellen respectievelijk schetsmatige ontwerpen. Deze worden omstreeks medio september gepresenteerd op een volgende participatie-avond. In vervolg hierop wordt toegewerkt naar nog maar één planontwerp dat omstreeks november gepresenteerd zal worden.

Aanhoorder en geïnteresseerde Morsbewoner, Joan Goselink