Parkeervisie Leiden

Woensdagavond 15 juni was de laatste bijeenkomst van het parkeerpanel dat de gemeente georganiseerd heeft over de nieuwe vast te stellen Parkeervisie. Het doel was om die te bespreken met wijk-, buurt en ondernemersverenigingen in Leiden. Hoofdlijnen van de Parkeervisie zijn dat de gemeente niet meer parkeerplekken in de openbare ruimte zal aanleggen en dat het beleid er op gericht is dat auto’s zo min mogelijk plek in de openbare ruimte innemen. Voor nieuwe gebouwen geldt parkeren op eigen terrein, het aantal parkeervergunningen wordt gemaximeerd. Binnenkort zal de Parkeervisie ter inzage worden gelegd en dan kan een ieder die in Leiden woont of er zijn bedrijf heeft daar zienswijzen op indienen. Dit wil zeggen dat er bezwaren tegen het plan kunnen worden ingediend. Het plan zal gepubliceerd worden op de site van de gemeente.

Bij de bijeenkomst werden alvast wat maatregelen gedeeld die vermoedelijk voor de schilwijken (onder meer de Mors) zullen gaan gelden. Het plan is om het niet meer mogelijk te maken dat bewoners met een parkeervergunning in de ene wijk, daarmee kunnen parkeren in een andere wijk van Leiden. Dit om autoverkeer van de ene plek in Leiden naar de andere te ontmoedigen. Verder zal voor nieuwe bewoners in de wijken rond het centrum gaan gelden dat er geen derde parkeervergunning voor hetzelfde adres meer kan worden afgenomen. Ook werd aangekondigd dat parkeervergunningen mogelijk duurder gaan worden. Concrete bedragen zijn niet genoemd. De gemeente werd meegegeven om vooral ook de betaalbaarheid van parkeervergunningen in het oog te houden. Als reden voor de maatregelen werd ook genoemd het dichtslibben van de toegangswegen naar Leiden, Churchillaan, Morsweg etc.

Daarom en ook vanwege de luchtkwaliteit wil Leiden meer inzetten op het faciliteren van voetgangers en fietsers in het centrum. Genoemd werden het realiseren van P+R gelegenheden en stallingen voor fietsen. Het is de bedoeling zulke voorzieningen te bekostigen uit de opbrengst van het auto parkeren.

Het college van B&W wil de parkeervisie (plus beleidsregels) samen met de mobiliteitsvisie vaststellen en vrijgeven voor inspraak. Naar verwachting gebeurt dit begin juli. De reguliere inspraakperiode wordt met twee weken verlengd vanwege de zomerperiode.

Aangepast van blog Haagkwartier, plaatje van PAL-Leiden