Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling vindt sociale woningbouw en “groen” belangrijk bij Ples100 ontwikkeling

Het was een lange zit gisterenavond voor de raadscommissie Stedelijke Ordening getuige de aandacht voor de kat van een van de raadsleden. De discussie over de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het pand Plesmanlaan 100 was dan ook bij wijlen flink verward en voor de buitenwereld nog verwarrender omdat zij gedeeltelijk plaatsvond via de – niet voor de toeschouwer zichtbare – chat. Dankzij de voorzitter is het toch nog tot een aantal concrete aktiepunten voor de commissieleden gekomen.

Het was merkwaardig dat bij de bespreking van de nota van uitgangspunten niet gekeken werd naar de ontwikkeling van de lokatie Verbeekstraat in zijn algemeenheid. Zeker voor de invulling van leefbaarheidsruimte – groen, speeltuin, etc. – kan het pand Plesmanlaan 100 niet als losstaand worden gezien. De wethouder verwees dan ook naar de omgevingsvisie maar de commissieleden wilden terecht wel dat in de nota hier expliciet mee rekening werd gehouden.

Het andere aspect waar een duidelijke meerderheid voor werd gevonden was het percentage sociale woningbouw. De commissie ziet graag dat vastgehouden wordt aan de norm van 30%. Ook hier zou het handig zijn geweest de hele lokatie in aanmerking te nemen, wellicht is het in het andere pand, Verbeekstraat 1-12, compensatie te vinden.

Bij de behandeling van de nota in de gemeenteraad zullen we zien welke punten uiteindelijk door de raad worden aangenomen. Van belang is dan of voldoende collegepartijen zich bij de dan vigerende voorstellen aansluiten.

Ger Koper