Voortgang Leidsering traject Plesmanlaan

Graag informeer ik u hierbij over de besluitvorming van drie belangrijke documenten voor deelproject Plesmanlaan en uw mogelijkheid om hier als belanghebbende en/of geïnteresseerde in het project op te reageren. Het gaat om het bestemmingsplan, het ontwerpbesluit Wet geluidhinder en het besluit m.e.r.-beoordeling.

Bestemmingsplan

Op 21 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan (NL.IMRO.0546.BP00670-0201) voor zienswijzen vrij te geven.

Het plangebied bestaat uit een deel van de Plesmanlaan, inclusief de kruising met de Darwinweg en Vondellaan. Ook valt een deel van de Darwinweg binnen het plangebied. Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan maakt het juridisch mogelijk om de huidige weg in het kader van het deelproject Plesmanlaan aan te passen. Aangezien u een belanghebbende bent of in het kader van het eerder genomen kaderbesluit (RV. nr.19.0109) dan wel uitvoeringsbesluit (RV. nr.21.0033) belangstelling heeft getoond, informeer ik u persoonlijk over deze ter inzage legging.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 24 december 2021 t/m donderdag 3 februari 2022 ter inzage voor het indienen van zienswijzen.

De digitale stukken zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Leiden, www.leiden.nl/bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan kan van vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 3 februari 2022 ook op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. Voor een afspraak kunt u bellen naar 14 071 (optie 4).

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij burgemeester en wethouders van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer Z/21/3334248 en ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan’. Digitaal indienen is uitsluitend mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u eerst een afspraak te maken door te bellen naar 14 071 (optie 4).

Bekendmaking ontwerpbesluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan

Vanwege de fysieke herinrichting van de Plesmanlaan is een akoestisch reconstructie onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) uitgevoerd. Uit het akoestisch rapport blijkt dat ook na het nemen van bronmaatregelen er bij vier panden (Pesthuislaan 5, 6, 6A en 6B) sprake is van reconstructie in de zin van de Wgh en dat voor deze vier panden hogere waarden tot ten hoogste 57 dB moeten worden vastgesteld.

Daarom heeft de Omgevingsdienst West-Holland namens het college van burgemeester en wethouders van Leiden een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen en een bijbehorend ontwerpbesluit reconstructie genomen vanwege wegverkeerslawaai op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Inzage

Het ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen met kenmerk D2021-210701 en het bijbehorende ontwerpbesluit Reconstructie met kenmerk D2021-210700 liggen vanaf vrijdag 24 december 2021 t/m donderdag 3 februari 2022 ter inzage voor het indienen van zienswijzen.

De digitale stukken zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Leiden, www.leiden.nl/bestemmingsplannen

De ontwerpbesluiten kunnen van vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 3 februari 2022 ook op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. Voor een afspraak kunt u bellen naar 14 071 (optie 4).

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u eerst een afspraak te maken door te bellen naar 14 071 (optie 4).

Bekendmaking besluit m.e.r.-beoordeling

Namens burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland op 13 december 2021 (kenmerk D2021-210219 en met kenmerk D2021-210300 ) besloten dat voor de Leidse Ring Noord geen milieueffectrapport (m.e.r.-rapport) hoeft te worden opgesteld.

De m.e.r.- beoordelingsbesluiten met de daarbij behorende stukken liggen gelijktijdig met de hierboven vermelde ontwerpbesluiten ter inzage. Tegen dit besluit kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Het besluit is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie

Wilt u meer informatie over de besluiten? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via tel. 14 071 of www.leiden.nl/contact.

Sylvia van Oevelen
Gemeente Leiden
Project- en omgevingsmanager