Transitievisie warmte vastgesteld

Donderdagavond jl. heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid van de stemmen de Transitievisie Warmte ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst er in Leiden uit zal komen te zien en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De uitgangspunten van de visie zijn:

  • Inzet op een multi-bronnenstrategie, zoals een combinatie van lokale (rest)warmtebronnen, geothermie, aquathermie en restwarmte (al dan niet via WarmtelinQ+) en een transitierol voor de huidige Uniper-centrale
  • Gefaseerd overstappen van hoge temperatuur naar een lagere temperatuur warmte, met een goede balans tussen betaalbaarheid en CO2-reductie
  • Volop ruimte voor lokale initiatieven met gebruik van lokale warmtebronnen
  • Nog meer nadruk op energiebesparing

De stad is uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van de Transitievisie. Dit gebeurde onder andere tijdens een langdurig en breed participatietraject, overleg met verschillende bewonersinitiatieven én tijdens de inspraakronde rondom de concept Transitievisie. U heeft daar een actieve bijdrage aan geleverd, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

De gemeenteraad heeft voor een aantal zaken extra aandacht gevraagd via een tiental moties en amendementen; acht hiervan zijn aangenomen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten:

  • De raad vraagt om in de wijkuitvoeringsplannen (WUP) een integrale afweging van haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van zowel warmte, koude, elektriciteit, e-mobiliteit als opslag in één systeem te maken. Daarnaast wil de raad dat de effecten van de energie-gerelateerde keuzes op de leefbaarheid en de opgaves biodiversiteit en klimaatadaptatie inzichtelijk worden gemaakt. De WUP wordt hiermee een integraal document voor de verduurzaming van wijken. Ook is het college opgeroepen om een scenario te ontwikkelen waarin Warmtelinq+ geen onderdeel uit maakt van het energiesysteem.
  • Meerdere partijen hebben het onderwerp energiearmoede vanwege de gestegen energieprijzen nogmaals onder de aandacht gebracht. Deze maand presenteert het college hiervoor een concreet plan van aanpak.
  • Het college is nog eens extra aangemoedigd om lokale warmtebronnen te ontwikkelen en te streven naar lokaal eigenaarschap. Voor zover dit nog niet in de visie stond, is dit door een groot deel van de raad bevestigd.
  • Ook de raad wil de bestaande gasinfrastructuur handhaven en voegt daar als argument aan toe het aanmoedigen van de aanschaf van hybride warmtepompen en het open houden van de mogelijkheid om nieuwe vormen van energie via het gasnetwerk te vervoeren.

Het complete overzicht van moties en amendementen kunt u hier vinden op.

Het (nieuwe) college kan nu aan de slag met de uitvoering van de visie, waarbij we inwoners continu zullen blijven betrekken in de participatie, met name op wijkniveau.

Tot slot, we zien dat er veel informatie rond gaat over de besluitvorming en de eerder gepresenteerde plannen. We snappen dat de energietransitie veel los maakt en het is een onderwerp dat ons allen bezig houdt. Onze oproep is dan ook om u vooral goed te laten informeren en ook zelf op onderzoek uit te gaan. Mochten wij u daarbij kunnen helpen, dan doen we dat graag. Neemt u gerust contact op met een medewerker van het opgaveteam energietransitie via +14 071 of kijk op www.leiden.nl/energietransitie. Wij hebben bijvoorbeeld antwoorden op vragen over WarmtelinQ+ (het warmtetransport van de Rotterdamse haven naar Den Haag en mogelijk de Leidse regio). Er staat ook al veel informatie op: Vraag en antwoord energietransitie | GaGoed Leiden.

Overigens geldt in alle scenario’s dat wij nadrukkelijk naar het Rijk kijken om daadwerkelijk tot grootschalige uitvoering te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van de nieuwe warmtewet waarin de prijs van gas en warmte worden losgekoppeld van elkaar.

Over de verschillende warmteoplossingen gaan we uiteraard uitvoerig met de bewoners in de wijken in gesprek. Dit krijgt vorm in de wijkuitvoeringsplannen. Wij hopen snel weer het gesprek met u te kunnen hervatten.

Boudewijn Kopp, namens het opgaveteam energietransitie