Tijdspad deelproject Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord

Zoals u heeft vernomen is Boskalis Nederland BV geselecteerd als aannemer voor de verdere voorbereiding en de realisatie van deelproject Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord.

In dit bericht van de gemeente Leiden en Boskalis gezamenlijk geven we u graag een update over een aantal onderwerpen zoals o.a. de planning op hoofdlijnen en mogelijkheden tot nadere kennismaking.

Over Boskalis

Boskalis Nederland beschikt over de volle expertise en ervaring om een dergelijk complex project te ontwerpen en te realiseren. Boskalis: We vinden het niet alleen belangrijk wat we bouwen, maar vooral hoe we het bouwen. We hebben oog voor het voorkomen van hinder in de omgeving, maar vinden vooral de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers de hoogste prioriteit bij alles wat we doen.

Planning op hoofdlijnen

Graag geven we u hierbij een planning op hoofdlijnen, waarbij we wel mee willen geven dat deze planning van vele factoren afhankelijk is en daarom nog kan veranderen:

  • Periode maart 2022 tot juni 2023, de ontwerpfase: in deze periode is het projectteam bezig met het opstellen van het definitief ontwerp van het project. De geometrie (o.a. hoe breed wordt de weg, hoe dik wordt het wegdek etc.) en onderbouwing van de materialisatie (welke materialen passen we toe) zal worden opgesteld op basis van het contract dat is opgesteld door de gemeente Leiden.
  • Periode juni 2022 tot april 2023, voorbereidende werkzaamheden: uitvoeren verhardingsonderzoeken en proefsleuven kabels & leidingen (K&L), verwijderen groen en voorbereidende werkzaamheden voor verleggingen K&L.
  • Periode juni 2023 tot december 2023 verleggen K&L: in deze periode voorafgaand aan de realisatie dienen eerst een groot aantal kabels en leidingen te worden verlegd/aangelegd. Om de verleggingen mogelijk te maken zullen er diverse maatregelen op de weg geplaatst worden om zo ruimte voor de verleggingen te creëren.
  • Periode december 2023 tot september 2025, realisatiefase: het project wordt opgeknipt in verschillende fases. Hiermee willen we de hinder zoveel mogelijk beperken en de bereikbaarheid waarborgen. Hierover zal u op een later moment worden geïnformeerd.
Huidige stand van zaken en werkzaamheden ter plekke komende tijd

In de laatste update die u ontvangen heeft bent u geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er wordt gewerkt aan de beantwoording van de verschillende zienswijzen. Zodra de reactienota klaar is wordt deze aan de gemeenteraad aangeboden ter bespreking. De exacte datum hiervan is nog niet bekend, maar hierover zullen wij u informeren. De verwachting is dat u voor de zomervakantie hierover nog iets hoort.

In de maanden juni en juli van 2022 zullen er op verschillende locaties nabij de Plesmanlaan, Darwinweg en Vondellaan al enkele onderzoeken plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen geen tot minimale verkeershinder veroorzaken en veranderen niets aan de huidige uitstraling.

  • Graven proefsleuven om de ligging van de kabels en leidingen in beeld te brengen.
  • Uitvoeren grondonderzoeken door middel van boringen en sonderingen.
  • Huidige situatie inmeten zodat alles goed in het ontwerp verwerkt kan worden.
Kennismaken

Uiteraard kent u de omgeving als geen ander. Bouwen zonder hinder is helaas niet mogelijk, we kunnen wel proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Wellicht zijn er zaken waar wij in de realisatie en/of planning rekening mee kunnen houden en daarom gaan we graag vroegtijdig met u in gesprek. Wilt u al kennismaken met de omgevingsmanager van Boskalis of heeft u al dringende vragen aan Boskalis, stuur dan een e-mail naar Kristel Huisman via omgeving.plesmanlaan@boskalis.com.

Sylvia van Oevelen & Kristel Huisman – van Boxel
Omgevingsmanager gemeente Leiden & Boskalis